Повернутись на головну сторінку

 

I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Херсонський дитячий ясла-садок Херсонської міської ради (далі – дитячий садок) створений на підставі рішення виконкому Херсонської міської ради депутатів трудящих від 30.09.1971р., №486/18 та перебуває у комунальній власності міста Херсона.

1.2. Юридична адреса дитячого садка:73008, Херсонська область, м.Херсон, вул.Айвазовського,буд.3-А, тел. 51-88-83

1.3. Дитячий садок є юридичною особою, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки з власними реквізитами.

1.4. Власником дитячого садка є територіальна громада міста Херсона Управління освіти Херсонської міської ради здійснює фінансування дитячого садка, його матеріально-технічне забезпечення.

1.5. Головною метою дитячого садка є забезпечення реалізації права дітей на здобуття дошкільної освіти, задоволення освітніх потреб дітей з відхиленням у розумовому розвитку,  створення належних умов та корекційно-розвивального середовища з метою профілактики утворень вторинних відхилень у розвитку і компенсації основного дефекту (затримки психічного розвитку, розумової відсталості).

1.6. Діяльність дитячого садка направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; корекцію розвитку психічних функцій, формування  особистості, з максимальним використанням потенційних можливостей кожної дитини,забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.7. Дитячий садок  в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією про права розумово відсталих, Концепцією соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю, Концепцією державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами, Положенням    про    дошкільний    навчальний    заклад    України,    затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305,Базовим компонентом дошкільної освіти (2012р) та іншими нормативно-правовими актами, а також власним Статутом.

1.8. Дитячий садок самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням    про дошкільний навчальний заклад та власним Статутом.

1.9. Дитячий садок несе відповідальність перед сім’єю вихованців,  суспільством і державою за:

     реалізацію    головних    завдань    дошкільної    освіти,    визначеної Законом України "Про дошкільну освіту"

     забезпечення  відповідного  рівня спеціальної  дошкільної   освіти   у    межах   державних вимог до її змісту і обсягу

     дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Дитячий садок має право:

·   проходити в установленому порядку державну атестацію;

·   визначати форми, методи і засоби організації освітньо-виховного процесу за погодженням із засновником;

·   визначати варіативну частину робочого навчального плану;

·   в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі освітньо-виховні плани;

·   спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

·   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

·   залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

·   бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним Статутом.

1.11.У дитячому садку створюються та функціонують:творчі групи педагогів  «Пошук шляхів вдосконалення корекційного навчання»,  Консультативний пункт для батьків «На порозі шкільного життя».

1.12. Взаємовідносини між дитячим садком з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДИТЯЧОГО САДКА.

2.1. Заклад розрахований на 134 місця.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками, згідно рекомендацій психолого-медико-педагогічної комісії (надалі - ПМПК), діючий при Управлінні освіти Херсонської міської ради.

2.3. У дитячому садку функціонують спеціальні групи:

·        для дітей з затримкою психічного розвитку;

·        для дітей з розумовою відсталістю (легка та помірна ступінь);

·        для дітей з невизначеним ступенем відхилення в розумовому розвитку (діагностична)

2.4. Дитячий   садок   має   групи  з  денним   та  цілодобовим   режимом перебування дітей.

2.5. Для   зарахування   дитини   у   дитячий   садок   необхідно   надати: медичну довідку про стан здоров'я дитини, з висновками лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад, про епідеміологічне  оточення, висновок ПМПК, свідоцтво про народження дитини, направлення управління освіти Херсонської міської ради.

2.6. За дитиною зберігається місце у дитячому садку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.7. Відрахування дітей із дитячого садка може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини або висновку міської ПМПК, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу.

2.8. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини становить не менше 10 календарних днів.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДИТЯЧОГО САДКА.

3.1. Дитячий садок працює за п'ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні субота, неділя, святкові.

3.2.  Режим роботи дитячого садка встановлюється управлінням освіти Херсонської міської ради та за погодженням з установами охорони здоров’я.

3.3. Режим роботи дитячого садка встановлюється з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

4. 1. Навчальний рік у дитячому садку починається з 1 вересня і закінчується   31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дитячому саду проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дитячий садок здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.

4.3. План роботи дитячого садка схвалюється Педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем і погоджується з міським управлінням освіти Херсонської міської ради.

4.4. У дитячому садку визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дитячому садку здійснюється за Програмою навчання та виховання  розумово відсталих дітей дошкільного віку, затвердженою Міністерством освіти України у 2001 р.; Комплексною Програмою розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт», затвердженою МОН України у 2013р.; Авторською програмою творчої групи Херсонського спеціального дитячого садка №8 з соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку «Я відкриваю світ» (2011р.) та іншими додатковими програмами розвитку дітей.

         Дитячий садок організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: корекційне навчання, розвиток особистості дитини на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання, що передбачає умови співробітництва і партнерства між дорослим і дитиною.

4.6. Дитячий садок має право надавати додаткові освітні послуги на підставі угод відповідно до чинного законодавства України та у межах гранично допустимого навантаження дитини.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ У ДИТЯЧОМУ САДКУ.

5.1.Організація харчування здійснюється відповідно вимог до чинного законодавства.

5.2.У дитячому садку встановлено 3-х разове харчування у денних групах, 4-х разове - у цілодобових.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача дитячого садка.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ ДИТЯЧОГО САДКА.

6.1. Медичне обслуговування дітей дитячого садка здійснюється на безоплатній основі органами та установами охорони здоров'я, територіальними медичними працівниками, які входять до штату дитячого садка та територіальних закладів охорони здоров’я.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дитячий садок надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дитячому садку є: діти дошкільного віку,  завідувач, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, медичні працівники, особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються різні моральні та матеріальні форми заохочення.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

·   безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, корекції,  розвитку, виховання і навчання;

·   захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

· захист від будь яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

·   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

·   звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

·   брати участь в покращенні організації освітньо-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

·   відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

·   захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і  суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

·   своєчасно повідомляти дитячий садок про можливість відсутності або хвороби дитини;

·   слідкувати за станом здоров'я дитини, своєчасно виконувати рекомендації лікаря-психіатра та педіатра;

·   постійно взаємодіяти з педагогами дитячого садка, виконуючи їх рекомендації стосовно корекційного навчання та виховання;

·   не порушувати режим роботи дитячого садка.

7.5.  На  посаду педагогічного працівника дитячого садка приймається  особа,  яка  має  відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує  результативність  та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку дитячого садка.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

·   на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботиз дітьми;

·   брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

·   на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

·   проводити    в    установленому     порядку    науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;

·   вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;  

·   на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·   об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·   на захист професійної честі та власної гідності;

·   інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.   Педагогічні працівники зобов'язані;

·   виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

·   дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі;

·   поважати гідність дитини та її батьків;

·   забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від психічного та психологічного насильства;

·   брати участь у роботі педради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

·   виконувати накази та вказівки керівника.

7.9.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дитячого садка та звільняються з роботи завідувачем. Педагогічні працівники можуть бути прийняті на роботу й на умовах контракту.

7.10. Працівники дитячого садка несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дитячого садка у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.12. Педагогічні працівники дитячого садка підлягають атестації, яка здійснюється як правило, один раз на п’ять  років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 20.12.2011р. №1473 (із змінами, затвердженими наказом МОН України від 08.08.2013р. №1135).

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку дитячого садка, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації,  не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДИТЯЧИМ САДКОМ

8.1. Управління дитячим садком здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою  дитячого садка здійснює  його завідувач,  який призначається  і  звільняється з посади управлінням освіти Херсонської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

Завідувачем дитячого садка може бути призначена особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов`язків.

Завідувач дитячого садка:

Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво дошкільним навчальним закладом. Представляє заклад в державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях; розпоряджається майном, коштами навчального закладу в установленому порядку; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу. Контролює відповідність форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам. Керує педагогічною радою; організовує розроблення програм перспективного розвитку дошкільного навчального закладу, річного плану роботи,  тощо; організовує та аналізує стан освітньо-методичної роботи; бере участь у діяльності педагогічних організацій та методичних об’єднань. Вживає заходи щодо використання більш досконалих та ефективних методів освітньо-виховної роботи; заохочує творчі пошуки, експериментальну роботу педагогічних працівників; комплектує групи відповідно до вимог чинного законодавства. Організовує різні форми співпраці з батьками вихованців або особами, які їх замінюють; звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) закладу. Контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей, забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу; затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом (профспілковим представником);  схвалює за рішенням педагогічної ради та за погодженням з профспілковим комітетом педагогічне навантаження педагогічних працівників; встановлює відповідно до законодавства розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників дошкільного навчального закладу; готує інші внутрішні нормативні документи. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій дітей і працівників дошкільного навчального закладу.  Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки. Здійснює заходи з охорони праці, сприяє роботі профспілкової організації. Подає документи на представлення працівників до нагород та заохочень, накладає стягнення в межах своєї компетенції за погодженням із профспілковим комітетом. Забезпечує згідно з чинним законодавством належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дитячому садку є Педагогічна рада. До складу Педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники та інші спеціалісти. Головою Педагогічної ради є завідувач дитячим садком. Педагогічна   рада закладу:

·   розглядає    питання    освітньо-виховного    процесу    в дитячому садку та приймає відповідні рішення;

·   організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

·   приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота Педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дитячого садка. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 раз на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є Загальні збори колективу закладу та батьків, або осіб, які їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори:

· приймають Статут, зміни до нього та доповнення;

· обирають Раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

· заслуховують  звіт  завідувача  дитячого садка,   голови  Ради   дитячого садка  з   питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного голосування;

· розглядають   питання   навчально-виховної   роботи,   методичної   та   фінансово-господарської діяльності закладу;

· затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5.    У період між загальними зборами діє Рада дитячого садка, що обирається назагальних   зборах,   до   її   складу   пропорційно   обираються   представники   від педагогічного колективу і батьків, або осіб, що їх замінюють.
Кількість засідань Ради дитячого садка призначається за потребою, але не менш двохразів на рік. Засідання Ради дитячого садка є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.Рада дитячого садка організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу,  вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення учасників освітньо-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

IX. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДИТЯЧОГО САДКА

9.1. Матеріально-технічна база дитячого садка включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дитячого садка.

9.2. Майно дитячого садка є власністю територіальної громади міста і закріплено за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

9.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дитячого садка проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки дитячого садка завдані внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.4. Дитячий садок відповідно до чинного законодавства користується землею іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

X. ФІНАНСОВА-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

10.1. Джерелами фінансування дитячого садка є кошти:

·   місцевого бюджету, передбачені нормами фінансування;

·   батьків, або осіб, які їх замінюють;

·   добровільні   пожертвування   і  цільові  внески  фізичних  і юридичних осіб;

·   інші кошти, не заборонені законодавством.

10.2. Дитячий садок має право:

·  придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;

·  отримувати допомогу від установ, організацій або фізичних осіб;

10.3. Статистична звітність здійснюється дитячим садком один раз на рік, відповідно до чинного законодавства.

XI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.

11.1. Дитячий садок за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

11.2. Дитячий садок має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн, з навчальними закладами, науковими установами.

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ.

12.1. Основною формою контролю за діяльністю дитячого садка є державно атестація, що проводиться 1 раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.2 Контроль за дотриманням дитячим садком державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою.

12.3. Зміст, форми та періодичність контролю, встановлюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

XIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДИТЯЧОГО САДКА.

13.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дитячого садка приймає Херсонська міська рада.

Реорганізація дитячого садка відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Херсонською міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дитячим садком.

13.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дитячого садка, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс.

13.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання дитячого садка переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених дошкільних закладів.